firma L4

  

Paziņojums" vidi uz un A apspriešanu< sabiedrisko pārskata Vides 2020.gadam” – 2014. pamatnostādnes attīstības “Enerģētikas projektam dokumenta novērtējumu ietekmes stratēģisko izstrādāto par> 

Paziņojums par izstrādāto ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā” 2015.gada septembra redakcija  

Paziņojums par pārstrādāto un papildināto novērtējuma ziņojumu "Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu "Dzelves – Kroņa purvs" novērtējums"   

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanu un sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvānu novada Jersikas pagastā

Paziņojums par izstrādāto ziņojumu "Ietekmes uz vidi novērtējums smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai atradnē "Skabārži" un ieguvei atradnē "Dižkabārži" Tukuma novada Slampes pagastā"  

Paziņojums par izstrādāto ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums pludmales volejbola laukuma izveidei Ventspilī”

Paziņojums par izstrādāto novērtējuma ziņojumu: paredzētās darbības – smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija nekustamajā īpašumā „Dambkalni” – ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Popes zāļu purvs” novērtējums
 
  • Latviski
  • English
  • Russian
GS Solutions