firma L4

  


Paziņojums par izstrādāto stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu dokumenta projektam “Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam” un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par pārstrādāto un papildināto novērtējuma ziņojumu "Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu "Dzelves – Kroņa purvs" novērtējums"   

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanu derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvānu novada Jersikas pagastā  

Paziņojums par izstrādāto ziņojumu "Ietekmes uz vidi novērtējums smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai atradnē "Skabārži" un ieguvei atradnē "Dižkabārži" Tukuma novada Slampes pagastā"  

Paziņojums par izstrādāto novērtējuma ziņojumu „Paredzētās darbības – smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija nekustamajā īpašumā „Dambkalni” – ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Popes zāļu purvs” novērtējums”

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” 
  • Latviski
  • English
  • Russian
GS Solutions